Có quán ốc luộc Đức Mười ở 26 liễu giai, ai có dịp thì ra đấy thử nhé