Thông ở Hồ Tuyền Lâm Đà LạtLá thông đỏHoàng hôn đồi Thông

(Sưu tầm)