Địa chỉ: Số 06 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng
Tel:031-3.823.102/3.841.009/3.841.431
Fax: 031-3.822.898/96
Email: Transtourcohoangyen@gmail.com

Công ty với Sứ Mệnh Phấn đấu trở thành Công ty

- Hoạt động có hiệu quả
- Tăng trưởng bền vững
- Quan tâm đến trách nhiệm xã hội
- Đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước
Sứ mệnh của transtourco
- Con người là nguồn tài sản vô giá và là sức mạnh của Transtourco,
- Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là
giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hoá của Transtourco,
- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục được cải tiến, đáp ứng yêu cầu
của khách hàng.
- Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng.
- Trách nhiệm với xã hội là mục tiêu hàng đầu của Transtourco

NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG
- Khách hàng là trung tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất.
- Chất lượng sản phẩm, sự thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên số 1.
- Quan hệ hợp tác rộng rãi trên mọi lĩnh vực
- Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến và đổi mới mọi mặt là vấn đề cốt yếu để thành công.
- Đoàn kết mọi người cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm việc chung của cán bộ, công nhân viên trong công ty.