Khách sạn Hoa Đào Sapa
031 Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 606 ; Fax: 0203 872 136 Mobile: 0984 255 255

Khách sạn Victoria
Đường Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, Lao Cai
Điện thoại: 0203 871 522

Khách sạn Châu Long
Đường Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 245

Khách sạn Green Bamboo

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 076

Khách sạn Holiday
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 874

Khách sạn Royalview

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 990

Khách sạn Sapa

Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 360

Khách sạn Hàm Rồng
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 251

Khách sạn Ngôi sao Sapa

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 557

Khách sạn Cát Cát View

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 601

Khách sạn Golden sea
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 180

Khách sạn Thiên Ngân
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 222

khách sạn Hoàng Liên

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào VCai
Điện thoại: 0203 871 178

Khách sạn Bình Minh II
Đường Thủ Dầu 1, Thại trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 143

Khách sạn Công Đoàn
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 351

Khách sạn Summit

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 545

Khách sạn Queen
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 301

Khách sạn ATI – Việt Mỹ

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 235

Khách sạn Hoàng Hà
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 105

Khách sạn Darling
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 349

Khách sạn Bưu Chính

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Diện thoại: 0203 871 389

Khách sạn Ninh Hồng

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 334

Khách sạn Hải Yến

Đường Thủ Dầu 1, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 613

Khách sạn Thanh Sơn
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 285

Khách sạn Minh Quang
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 449

Khách sạn Hoàng Gia

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 313

Khách sạn Đặng Trung

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 243

Khách sạn Linh Trang

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 370

Khách sạn Thu Hà
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 134

Khách sạn Anh Đào

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 290

Khách sạn Chú Bé Gỗ
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 876

Khách sạn Quỳnh Mai

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 450

Khách sạn Phượng Hoàng

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 515

Khách sạn Giấc Mơ Hồng

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 035

Khách sạn Mùa Xuân

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 380

Khách sạn Lan Hương
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 239

Khách sạn Bình Lan
Đường Thác Bạc, Thj trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 460

Khách sạn Việt Hoa

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 621

Khách sạn Trúc Lâm

Đường Điện Biên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 367

Khách sạn Hoàng Long
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 089

Khách sạn Thái Bình
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 212

Khách sạn Mỹ Linh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 091

Khách sạn Đoan Trang
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0903 488 849

Khách sạn Đăng Khoa

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 999

Khách sạn Thân Thiện
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0946 226 709