Early Bird
- Booking 90 days in advance: 25% off
- Booking 60 days in advance: 20% off
- Booking 45 days in advance: 15% off
Applied to Star Cruise or higher room types, valid stay from May 1st to Dec. 19th, 2015

Đặt phòng càng sớm giá rẻ-11-5a-star-cruise_15_star-cruises.jpgĐặt phòng càng sớm giá rẻ-18_star-cruises.jpgĐặt phòng càng sớm giá rẻ-phong-star-cruise-1-.jpgĐặt phòng càng sớm giá rẻ-phong-star-cruise-3-.jpg
- Đặt trước 90 ngày: giảm 25%
- Đặt trước 60 ngày: giảm 20%
- Đặt trước 45 ngày: giảm 15%
Áp dụng từ hạng phòng Star Cuirse trở lên, giai đoạn lưu trú từ 01/05 - 19/12/2015
Xem thêm: http://sgphuquocresort.com.vn/en/resort