Bảng giá vé tàu SE2 Sài gòn - Huế

Bảng giá vé tàu SE4 Sài gòn - Huế

Bảng giá vé tàu SE6 Sài gòn - Huế

Bảng giá vé tàu SE8 Sài gòn - Huế

Bảng giá vé tàu TN2 Sài gòn - Huế