Bảng giá vé tàu SE2 Sài gòn - Thanh Hóa

Bảng giá vé tàu SE6 Sài gòn - Thanh Hóa

Bảng giá vé tàu SE8 Sài gòn - Thanh Hóa

Bảng giá vé tàu TN2 Sài gòn - Thanh Hóa