Mình cần mua Tour đi Bái Đính thời gian vào tuần sau vào thứ 4 hoặc thứ 5.
Đoàn mình có 6 người.
Bạn nào có Tour đi Bái Đính thì có thể liên hệ với mình tại đây hoặc qua yahoo của mình: niemtintech3@yahoo.com