thêm 1 sự kiện ra mắt phim do Don phụ trách phần finger food: