Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước được hỗ trợ 100% kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010, còn có 7 nhóm nội dung khác của Chương trình được hỗ trợ kinh phí.

Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất (100% kinh phí) được áp dụng đối với một số nhóm nội dung. Thứ nhất là việc tổ chức hoặc tham quan các hội nghị, hội thảo, hội thi chuyên ngành và các sự kiện du lịch khác ở trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sản phẩm du lịch Việt Nam, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về du lịch.

Thứ 2, thiết lập, cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin du lịch Việt Nam phục vụ công tác xúc tiến du lịch. Thứ 3, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, cán bộ thuộc các loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, trong đó, thời gian tổ chức tối đa không quá 20 ngày (trong nước) và không quá 15 ngày (ngoài nước).

Thứ 4, trường hợp thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để tư vấn việc tổ chức các hội chợ, triển lãm, chương trình phát động điểm đến, chiến dịch tuyên truyền quảng bá trên báo chí chuyên ngành, làm phim quảng cáo, sản xuất ấn phẩm, lập và triển khai kế hoạch tiếp thị, quan hệ công chúng.

Thứ 5, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm nội dung về tổ chức các hoạt động phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch gồm xây dựng mới, nâng cấp tour, tuyến du lịch; hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian tại các khu, điểm du lịch có nhiều khách du lịch được hỗ trợ 50% kinh phí.

Nhóm nội dung về tổ chức hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước như hội chợ, triển lãm, khảo sát phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành khảo sát điểm đến, xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch, phát động khai thác, mở rộng thị trường và xúc tiến đầu tư du lịch cũng được hỗ trợ kinh với các mức khác nhau từ 50 – 100%.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định chi tiết về đơn vị chủ trì chương trình; đơn vị tham gia thực hiện chương trình; kinh phí thực hiện chương trình; mức hỗ trợ kinh phí; xây dựng và thẩm định chương trình; tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2009.