Nguồn: QĐND

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, tỉnh này hiện có hơn 5.600 bộ cồng chiêng. Huyện La Grai có số lượng cồng chiêng lớn nhất (1.116 bộ/92 làng), huyện Đắc Đoa có số lượng ít nhất 131 bộ/104 làng (42 làng "trắng" cồng chiêng).


Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, con số này chưa phản ánh đầy đủ lượng cồng chiêng trong tỉnh, bởi có không ít gia đình vì nhiều lý do đã không khai báo cho cán bộ điều tra về số cồng chiêng. Hiện cả tỉnh Gia Lai cũng có 600 đội cồng chiêng và khoảng 20 nghệ nhân chỉnh chiêng; năm 2010-2011 đã có nhiều trường học đưa nội dung “học đánh cồng chiêng” vào chương trình học bổ trợ cho học sinh.